STRONA GŁÓWNA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pt. „Kubaba – luksus w naturze oferta innowacyjnego biwakowania w glampingach” współfinansowana ze środków UE w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00858-6935-UM1111360/19 z dnia 02.03.2020.

Cel operacji: stworzenie możliwości wykorzystania lokalnych zasobów w zakresie oferowania usług turystycznych i rekreacyjnych, poprzez zakup i montaż urządzeń wymienionych w zakresie rzeczowym operacji, w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty:
- utworzenie miejsca pracy
- rozwój istniejącego przedsiębiorstwa